Aktuelle datoar og fristar

Meirverdiavgift:

Årsoppgåve – 10. mars
Årsoppgåve landbruk – 10. april
2-mnd:
1. termin – 10. april
2. termin – 10. juni
3. termin – 31. august
4. termin – 10. oktober
5. termin – 10. desember
6. termin – 10. februar

Løn:

Betalingsfrist arbeidsgjevaravgift og skattetrekk:
1. termin – 15. mars
2. termin – 15. mai
3. termin – 15. juli
4. termin – 15.september
5. termin – 15. november
6. termin – 15. januar
Frist A-meldingar 5 dagar etter månadsslutt.
Frist for utsending av løns- og trekkopplysingar til tilsette: 31. januar

Sjølvmelding:

Sjølvmelding for selskap – berre elektronisk 31. mai.
Førehandsutfyld sjølvmelding for næringsdrivande og ektefelle – berre elektronisk 31. mai.
Førehandsutfyld sjølvmelding for andre lønsmottakarar og pensjonistar – 30. april.
Betaling av tilleggsforskot for å unnga renter – 31. mai.

Årsrekneskap:

Fastsetjing av årsregnskap og årsberetning – 30. juni.
Innsendig av årsregnskap til Regnskapsregisteret – berre elektronisk 31. juli.
Aksjonærregisteroppgåva – berre elektronisk 31. januar